Keluarga: Ratu Mas Kumelut + Pangeran Hariyo Permalat / Pangeran Aryo Pamalad

Peralatan pribadi
Bahasa lain