Keluarga: Bratasenawa / Prabu Sanna + Sannaha

Peralatan pribadi
Bahasa lain